search icon
english english

Lịch khai giảng

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
GBE-01-18 GBE Elementary 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020 Tầng 2 - số 7 ngõ Chùa Nền, Đường Láng, Tp. Hà Nội
GBE-01-19 GBE Elementary 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020 Tầng 2 - số 7 ngõ Chùa Nền, Đường Láng, Tp. Hà Nội
GBE-01-20 GBE Elementary 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020 Tầng 2 - số 7 ngõ Chùa Nền, Đường Láng, Tp. Hà Nội
GBE-01-21 GBE Elementary 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020 Tầng 2 - số 7 ngõ Chùa Nền, Đường Láng, Tp. Hà Nội
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Pre-Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW GBE Intermediate 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PBN_BM_08_PW Pronunciation Basics 18h45 - 21h00(T3-T6) 11/09/2020
PRE - 17 Presentation Thứ 7 từ 14h - 16h Cuối tháng 12
Pronunciation Inter
Starter's Basic English Online
096 355 8088 - 0969 914 316
icon đăng ký