search icon
english english

Lịch khai giảng

Khóa học Mã lớp Lịch học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
Phonics and Vocabulary
Xem chi tiết
PAV_22 Thứ 3 19h 18/04/2023 Hà Nội
Starter's Basic English
Xem chi tiết
SBE_23 Thứ 2, 4 18h 24/04/2023 Hà Nội
SBE_24 Thứ 3, 5 18h 25/04/2023 Hà Nội
Khóa học Mã lớp Lịch học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
GBE Elementary
Xem chi tiết
GBE_ELE_25 Thứ 2, 5 18h30 08/05/2023 Hà Nội
GBE_ELE_26 Thứ 3, 6 18h30 10/05/2023 Hà Nội
GBE Pre-Intermediate
Xem chi tiết
GBE_PRE- INTER_27 Thứ 2,4 18h30 24/04/2023 Hà Nội
GBE_PRE- INTER_28 Thứ 3, 5 19h 09/05/2023 Hà Nội
GBE Intermediate
Xem chi tiết
GBE_INTER_29 Thứ 2,4 18h30 17/04/2023 Hà Nội
GBE_INTER_30 Thứ 3, 5 18h30 18/04/2023 Hà Nội
Khóa học Mã lớp Lịch học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
Pronunciation
Xem chi tiết
PRO_31 Thứ 7 19h 22/04/2023 Hà Nội
PRO_32 Thứ 7 19h 06/05/2023 Hà Nội
Pronunciation Basics
Xem chi tiết
PRO_BASICS_33 Thứ 7 19h 29/04/2023 Hà Nội
PRO_BASICS_34 Thứ 7 19h 06/05/2023 Hà Nội
Pronunciation Inter
Xem chi tiết
PRO_INTER_35 Thứ 6 19h 15/04/2023 Hà Nội
PRO_INTER_36 Thứ 7 8h30 29/04/2023 Hà Nội
Presentation
Xem chi tiết
Presentation_37 Thứ 7 9h30 22/04/2023 Hà Nội
Presentation_38 Thứ 7 15h 29/04/2023 Hà Nội
Khóa học Mã lớp Lịch học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
Khóa học Doanh nghiệp
Xem chi tiết
E.C_STANDARD_39 Thứ 5 18h 20/04/2023 Hà Nội
E.C_STANDARD_40 Thứ 6 18h 21/04/2023 Hà Nội
E.C_CUSTOMISED_41 Thứ 4 18h 26/04/2023 Hà Nội
E.C_CUSTOMISED_42 Thứ 5 18h 27/04/2023 Hà Nội
Khóa học Mã lớp Lịch học Thời gian học Khai giảng Cơ sở Đăng ký
IELTS 4.0 - 5.0
Xem chi tiết
IELTS_43 Thứ 2, 4 18h30 24/04/2023 Hà Nội
IELTS_44 Thứ 3, 5 18h30 25/04/2023 Hà Nội
IELTS 5.0 - 6.0
Xem chi tiết
IELTS_45 Thứ 2, 4 18h30 24/04/2023 Hà Nội
IELTS_46 Thứ 3, 5 18h30 25/04/2023 Hà Nội
icon đăng ký